Ako získať stavebné povolenie v Rakúsku

Po fáze navrhovania domu v Rakúsku prichádza fáza schvaľovania, ktorej výsledkom je stavebné povolenie projektu. Okrem projektu na stavebné povolenie sú potrebné aj doklady o vlastníctve, stavebno-technické podklady a technická správa.

V tejto fáze sa musia vykonať upresnenia a objasnenia pre schvaľovanie stavby a vypracovanie všetkých potrebných výkresov a písomností na základe návrhu ako aj koordinácia schvaľovacieho procesu. To všetko má za úlohu váš architekt. On musí byť náležite informovaný o nevyhnutných krokoch a miestnych stavebných predpisoch.

Pre získanie stavebného povolenie potrebuje predložiť:

  • Žiadosť o stavebné povolenie
  • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby (tri kópie)
  • Potvrdenie o zápise v katastri
  • Aktuálny výpis z katastra
  • Energetický certifikát budovy (doklad o tepelnej a zvukovej ochrany)
  • Doklad o počte a rozlohe povinných parkovacích miest
  • Výpočet nákladov za napojenie na kanalizačnej siete, úradných nákladov ako aj potvrdenie splnenia povinnosti zriadenia parkovacích miest
  • Situačný výkres a plán vytvorenia záhrad a terénnych úprav
  • Rozhodnutie o pripojenie kanalizácie
  • Predbežný statický návrh

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie má mierku 1:200 alebo 1:500 a obsahuje všetky pôdorysy a rezy v mierke 1:100. Okrem toho obsahujú aj doklad pozemkového vlastníctva a užívateľského práva a všetky situačné výkresy, pôdorysy, rezy a pohľady. Technická správa – tri kópie – zahŕňa základnú veľkosť pozemku, úžitkovú plochu, výstavbu, účel použitia atď.

Rozhodnutie o stavebnom povolení v Rakúsku

Rozhodnutie o stavebnom povolení je vydané v písomnej forme na základe úradného rozhodnutia. Zvyčajne pozostáva z právoplatnosti, odôvodnenia a právnych náležitostí.

Pozor

Buďte neustále v kontakte s príslušnými úradmi. Odovzdajte podania, prípadne žiadosti čo najskôr a dbajte na úplnosť potrebných podkladov. K rozhodnutiu o stavebnom povolení môžu byť dodatočne potrebné/vyžadované/vystavené napríklad aj nasledujúce rozhodnutia ohľadne vašej nehnuteľnosti alebo projektu:

Oprávnené odvolanie, ktoré pri stavebnom konaní neviedlo k žiadnej dohode. Oprávnené súkromnoprávne odvolania, väčšinou od majiteľa susedného pozemku, ktorý sa zúčastnil súdneho konania, budú uvedené v stavebnom povolení a takisto na občiansko-právnom konaní. Rozhodnutie obdrží žiadateľ a všetci účastníci, ktorí podali odvolanie voči stavebnému povoleniu. Žiadateľ obdrží ešte jeden alebo dve vyhotovenia stavebného plánu spolu s prílohami, v ktorých sa nachádza aj schvaľovací protokol.

Stavebné povolenie môže byť zamietnuté, iba ak váš stavebný projekt nezodpovedá ustanoveniam stavebného poriadku, na základe vydaných predpisov alebo iných stavebných predpisov „verejného práva“. Súkromnoprávne odvolania nemajú žiadny vplyv na rozhodnutie stavebného úradu, pretože sa riešia inou právnom cestou. Stavebné úrady oproti tomu rozhodujú o všetkých verejnoprávnych odvolaniach, ktorých základom je poškodenie všeobecného stavebného poriadku chráneného vlastníckym právom.

Úrad môže zamietnuť stavby, ktoré slúžia len na dočasné účely (provizórne ubytovne, výstavný pavilón atď.) podľa slobodného zváženia ustanovení stavebného poriadku a povoliť ich na určitý čas alebo ich kedykoľvek zrušiť.

Doba platnosti

Platnosť stavebného povolenia vyprší, ak sa v priebehu dvoch rokov, odo dňa jeho právoplatnosti nezačne s výstavbou, demoláciou alebo zemnými prácami, alebo ak stavba nebude dokončená v určenej lehote (zvyčajne je stanovených päť rokov, ale pri väčších stavbách sa lehota môže predĺžiť).

Čo to znamená v praxi

V prípade, že ste so stavbou nezačali v priebehu dvoch rokov, musíte požiadať o nové stavebné povolenie a celý proces sa začne od začiatku. Ak vám už v minulosti bolo schválené stavebné povolenie, nie je to zárukou, že vám ho opäť schvália. Medzičasom môžu byť vydané napríklad nové nariadenia, ktoré sú nevyhnutné pri zmene plánu stavby, modifikácie v pláne funkčného využitia plochy alebo v územnom pláne nadobudne zákaz stavania.

V tomto prípade sa odporúča, požiadať o predlženie lehoty ešte pred jej vypršaním, s adekvátnym odôvodnením. O predlžení lehoty rozhoduje stavebný úrad.

Potrebujete poradiť alebo pomôcť pri získaní stavebného povolenia v Rakúsku?

Kontaktujte nás

Tags:

© 2018 einzigArtig | Vytvoril BOLD Digital

© 2018 einzigArtig
Vytvoril BOLD Digital